ShimshaiShivaya Текст

0 Голосов
Capo VII 

Am Em Am Em
Shivaya ParaMeshvaraya
Dm G Am Em
shaSHI shAKAraya namah om
Am Em Am Em
BHaVaya guna sUmbHaVaya
Dm Em Am Em
Shiva tandAvaya namah om
Am Em
Hare Shiva shankare sheshanka shekara
Am Em
hare bom hare bom bom bombolo
Dm Em
baba bayan gara girida shanka
Am Em
dimi dimi dimi takanan tanga kelo
Am Em Am
Shivaya namaha
Em Am (Em Am)
Shivaya namah om
Am Em Am
SHAMBO shankara namah Shivaya
Am Em Am
Girida shankara namah Shivaya
C G
HarE Om namah Shivaya
F G
Om namah Shivaya
Другие песни: