Fendrich RainhardLass Di Falln Текст

0 Голосов
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#

#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
From: Kaempf Michael
Subject: Song: Lass di falln - Rainhard Fendrich
Date: Mon, 04 Dec 95 13:51:00 MEZ

{t:Lass di falln}
{st:Rainhard Fendrich}
{define: A4/7 base-fret 1 frets 0 0 2 0 3 0}
{define: Dmj7 base-fret 1 frets x x 0 2 2 2}

[D] [G] [Dmj7] [Bm] [Em] [A7]
[D] [G] [A4/7]

[A7]Kumm, lass di [D]falln fang di [G]auf
in meine [Em]Augn bist du [A4/7]daham
[A7]a warmer [D]Regn der alls ver[G]wascht was wichtig woar
kummt ueber [Em]di i reiss di [A7]aus an boesen Tram
so kannst mi [D]habn [G] [A4/7]

[A7]Nimm da mei [D]Kraft, die g'hoert [G]jetzt dir
so weit i [Em]kann, mecht i di [A4/7]tragn
Und du sollst [D]g'spian wia sie der [G]Tot vorm Leb'n fiacht
Kumm mach di [Em]auf dann kann i [A7]da dei Angst daschlagn
so kannst mi [D]habn

[G] [Dmj7] [Bm] [Em] [A7]
[D] [G] [A4/7]

[A7]Doch lahnst mi [Bm]an
dann wird der [G]Himme [A7]stinkert [D]werden
und dick und [F#m]schwarz kummt ueber [G]mi
die lange [D]Nacht das macht ma [Bm]nix
Weu i der [G]Nacht do [A7]bin i z'[D]haus
Nur irgend[F#m]was in uns zer[Em7]bricht was Scherben [A4/7]macht
[A7]dann fliag i [G]hin, dann haut's mi [A7]wieder amoe [F#m]um
[Bm]und i zer[G]bresl wia a [A7]Glasl an der [D]Wand
[D7]doch i steh [G]sicher wieder [A7]auf
i pick mi [F#m]sicher wieder [Bm]z'samm
nur wird's halt [G]kaelter
und i [Em7]brauch a dickers [A4/7]Gwand

{npp}
[A7]Kumm, lass di [D]falln fang di [G]auf
in meine [Em]Augn bist du [A4/7]daham
[A7]a warmer [D]Regn der alls ver[G]wascht was wichtig woar
kummt ueber [Em]di i reiss di [A7]aus an boesen Tram
so kannst mi [D]habn [G] [A4/7]

[G] [G] [D] [G] [D]
Другие песни: