EXOMonster Текст

0 Голосов
Fm
She got me gone crazy
Вэ щим чжани ттвини

Нон арымдаво наэ Goddess
Тачё ичжи Yeah yeah
Тудыриль тэни наль тырё понэллэ?
Кам чвочжин сырирыль чжулькэ

Нундон чжаэ хоги щимэ ими нон ппачжё тырокко
Dont be afraid,
Love is the way,
Shawty I got it.
You can call me monster

I’m creeping in your heart babe
Твичжипко муно тыриго самкё
Кырэ ноль хумчё тамникхэ
Ноль манчё ноыль гоя

F Bbm F
Ни мам согэ кагин двэн чэ
Чжугодо ёнвони саллэ
Come here girl,
You call me monster
Ни мамыро тыро галькэ

Fm Bbm Db C
She got me gone crazy
Вэ щим чжани ттвини

Fm
Нэга чжом сонгёги кыпхэ
Кыдак онсун хачжи мотэ
Ноль миво хэссо хачжиман норыль вонэ
Thats right, my type
Касымын кочжин маранэ

Щичжак твэссо нэ анэсо
Вихоман щинорыль понэ
Dont be afraid,
Love is the way,
Shawty I got it.
You can call me monster

I’m creeping in your heart babe
Твичжипко муно тыриго самкё
Кырэ ноль хумчё тамникхэ
Ноль манчё ноыль гоя

Ни мам согэ кагин двэн чэ
Чжугодо ёнвони саллэ
Come here girl,
You call me monster
Ни мамыро тыро галькэ

Чжонюри ва ни сальмыль та твичжибо пори нынгэ
Im sorry you made me so crazy, you know you do

Моду наль турё вохэ so I’m untouchable man
Кындэ ни чжин щимын вэ кёльгугэ наль кобу мотэ
Сумосо хумчё подага ккам ччак ноллачжи (Who?)
Нэгэн антиноми гатын нан ни чжон чжэнэ ильбу(How we do?)
Наль кыдэро пада дырё
Ноэ турёун кок чжонын чжобо турём
Нига кёндиль манан котоныль нурё
То гипи ппачжё дыро
Ноль мам дэро качжиго нора нэ сонэсо мамккот нора
Томан качжима нон ёнвони мэмдора
You can call me monster.

I’m creeping in your heart babe
Твичжипко муно тыриго самкё
Кырэ ноль хумчё тамникхэ
Ноль манчё ноыль гоя

Ни мам согэ кагин двэн чэ
Чжугодо ёнвони саллэ
Come here girl,
You call me monster
Ни мамыро тыро галькэ

Creeping, creeping, creeping
Creeping, creeping, creeping
You creeping
Другие песни: