Чингис РаднаевАргата Текст

0 Голосов
Am Dm C Dm
Урдуураа нэмжынэн уула хадатай,
Dm Am G Am
Уужамхан Аргата нютаг уряална.
Am C Dm Am
Задаржа манданан наран шэнги,
Am Dm E Am
Задатай тосхониинь урган налбарна.

Дабталга:
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm F G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm E Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!

Am Dm C Dm
Сэбэрхэн Аргата голой урадхал
Dm Am G Am
Шэнхинэн дуулдана, хугжэм тогтооно.
Am C Dm Am
Табгайта баялиг Хунтэйн талада
Am Dm E Am
Таряалан долгилно, дура буляана.

Дабталга:
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm F G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm E Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!

Am Dm C Dm
Элигшэн ундэргөө аршаан бурьялжа,
Dm Am G Am
Этигэл дуурэнэ, зоноо жаргуулна.
Am C Dm Am
Ажалша хунуудэй сэдьхэл арюухан.
Am Dm E Am
Аргата нютагаа магтан дуулая!

Дабталга:
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm F G
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Am G Dm Am
Аргата найхан, Аргата,
Am Dm E Am
Амгалан байдалтай нютаг юм!
Другие песни: