Чимит СанжимитуповЮундэ Текст

0 Голосов
C Em
нэрюхэн нуниин би шамай харааб
F G
Уланхан зурхыем хэргэгээш
C Em
Удэрэй нанаан зүдэн ши болоош
F G
Дурланааб шамдаа дурланааб

Даталгаа:
F G C Am
Юундэ намайга орхёод ошоош
F G Am
Дураан намдаа ерээ - 2 дахин

C Em
Би шамай нанааб наанан ябахааш
F G
Намайгаа орхеод ши ошоош
C Em
Ханабши дураан ханабши дураан
F G
Шамгүй гоор байхаал араг угы

Даталгаа:
F G C Am
Юундэ намайга орхёод ошоош
F G Am
Дураан намдаал ерээ - 2 дахин

C Em
нэрюхэн нуниин би шамай харааб
F G
Уланхан зурхыем хэргэгээ
C Em
Удэрэй нанаан зүдэн ши болоош
F G
Дурланааб шамдаа дурланааб

Даталгаа:
F G C Am
Юундэ намайга орхёод ошоош
F G Am
Дураан намдаал ерээ - 2 дахин
Другие песни: