Bangtan BoysBlood Sweat & Tears Текст

0 Голосов
Cm Bb Abmaj7 Bb

Нэ пи ттам нунмуль нэ мачжимак чумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмуль нэ чагаун сумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмыль

Нэ пи ттам нунмульдо
Нэ мом маым ёнондо
Ноэ гощин голь чжар альго иссо
Игон нарыль поль баккэ халь чжуман
Peaches and cream
Sweeter than sweet
Chocolate cheeks
and chocolate wings
But ноэ нальгэнын анмаэ гот
Ноэ кы sweet апэн bitter bitter
Kiss me ападо твэ осо наль чжоё чжво
То исан апыль судо опкэ
Baby чвиэдо твэ ичжэ ноль тырикё
Моу гипсуги норан висыки

Fm7 C Fm7 Gm7 C
Fm7 Ebmaj7 Db7 B7 Bb

Нэ пи ттам нунмуль нэ мачжимак чумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмуль нэ чагаун сумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмыль

Вонэ мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани мани мани

Ападо твэ наль муккочжво нэга томанчиль су опкэ
Кквак чжвиго наль хындыро чжво нэга чжонщин мот чаригэ
Kiss me on the lips lips тульманэ памиль
Норан камогэ чжундок двэ гипи
Нига анин тарын сарам сомгичжи мотэ
Альмёнсодо самкё борин тоги дын сонбэ

Fm7 C Fm7 Gm7 C
Fm7 Ebmaj7 Db7 B7 Bb

Нэ пи ттам нунмуль нэ мачжимак чумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмуль нэ чагаун сумыль
Та качжёга га
Нэ пи ттам нунмыль

Вонэ мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани
Вонэ мани мани мани мани мани мани

Нарыль пудыропкэ чжугё чжво
Ноэ сонгилло нун камгё чжво
Очапи кобухаль сучжоча опсо
Тонын томангаль сучжоча опсо
Нига ному талькомэ ному талькомэ
Ному талькомэсо

Нэ пи ттам нунмуль
Нэ пи ттам нунмуль
Другие песни: