Аюша ДанзановТоонто нютаг Текст

0 Голосов
Dm C Dm
Аляа хүхын дуун урин дуудаад,
Dm D7 Gm
Аян холоноо ерээб шамдаа.
C F A
Анхан түрэнэн талам шэнээр
Dm C Dm
Аршаан сүршэжэ, бэеым жэгнээ.

Дабталга:
Dm C Dm C Dm A# D7 Gm
Ду-утайхан, суутайхан тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.

Dm C Dm
Сагай найханда ургааш, нэргээш,
Dm D7 Gm
Сагаан эдеэгээ элбэг дэлгээш.
C F A
Сарюун үбэлдөөш, арюун зундааш
Dm C Dm
Самряан ажалаар омог зандааш.

Дабталга:
Dm C Dm C Dm A# D7 Gm
Ду-утайхан, суутайхан тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.

Dm C Dm
Аяын хангалаар нараа золгоош,
Dm D7 Gm
Агтын жороое хүгжэм болгоош.
C F A
Айдар хүбүүдтээ жэгүүр олгоош,
Dm C Dm
Абын заншалаар юрөөл үргөөш.

Дабталга:
Dm C Dm C Dm A# D7 Gm
Ду-утайхан, суутайхан тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.
Gm Dm
Зүрхэнэйм охин, зүүдэнэйм эхин
Dm C Dm
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.
Другие песни: